درباره ما

Image 01
در حال حاضر گروه طراحي سايت باناوب یکی از فعالترين مجموعه های طراحی  سايت در مشهد است. هر چند با توجه به نوع فعاليت و ماهيت جهاني اينترنت اين مجموعه خود را به بخش جغرافيايي خاصي محدود ننموده است و همينطور كه در بخش نمونه كارها مشاهده مي كنيد ما در محدوده بزرگي ارائه خدمات نموده ايم.

در اين مجموعه كسب رضايت مشتري و ارائه منظم خدمات سرلوحه كار ما است، كه اين موضوع را همه مشتريان ما تاييد مي كنند. ما پس از عقد قرارداد تا هنگام تحويل كار با مشتري يك تيم كاري با هدفي كه مشتري از تهيه و ايجاد سايت اينترنتي را مد نظر داشته است تشكيل خواهيم داد.